دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران- هزینه ها
هزینه های شرکت در همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/25 | 
هزینه های شرکت در همایش با مقاله
 

شماره حساب شبا( نزد بانک مرکزی ایران)
 

   IR 33010004001074203005471

شناسه واریز

307074274140107001400291572025

بنام    درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی

 

نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران:
http://ncrsd.khu.ac.ir/find.php?item=1.85.22.fa
برگشت به اصل مطلب