دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران- برگزارکنندگان
برگزار کننده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/8 | 
 انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با مشارکت دانشگاه خوارزمی
نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران:
http://ncrsd.khu.ac.ir/find.php?item=1.61.14.fa
برگشت به اصل مطلب