دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران- برگزارکنندگان و حامیان
حمایت کنندگان همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/29 | 
نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران:
http://ncrsd.khu.ac.ir/find.php?item=1.60.23.fa
برگشت به اصل مطلب