دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران- کمیته اجرایی
کمیته اجرایی همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/21 | 
AWT IMAGE دبیر اجرایی همایش
Portrait دکتر وحید ریاحی
دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: riahi [at] khu.ac.ir
 
 AWT IMAGE دستیار دبیر اجرایی همایش
Portrait فرهاد جوان
 دانشجوی دکتری دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: Farhad.javan91@yahoo.com 

AWT IMAGE اعضای کمیته اجرایی
Portrait دکتر فرهاد عزیزپور
دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: azizpourf [at] yahoo.com
Portrait دکتر اصغر طهماسبی
استادیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: asghar@khu.ac.ir
Portrait دکتر مهری اکبری
استادیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آب و هواشناسی
پست الکترونیکی: mehryakbari [at] gmail.com
Portrait دکتر فرزانه ساسان پور
دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
پست الکترونیکی: f.sasanpour@gmail.com
Portrait دکتر  محمدحسین ناصرزاده
استادیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
پست الکترونیکی: nasserzadeh2100@ yahoo.com
Portrait دکتر مسلم قاسمی
استادیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
پست الکترونیکی: moslem.ghasemi@khu.ac.ir
Portrait دکتر حوریه مرادی
استادیار  دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: moradi.ho@lu.ac.ir
Portrait دکتر طیبه کیانی
استادیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
پست الکترونیکی: 
Portrait دکتر محمد حجی پور
مدرس دانشگاه 
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: mhajipour24[at]yahoo.com
Portrait دکتر عاطفه احمدی
مدرس دانشگاه
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: Atefeh.ahmadi78@yahoo.com
نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران:
http://ncrsd.khu.ac.ir/find.php?item=1.59.19.fa
برگشت به اصل مطلب