دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران- کمیته علمی
کمیته علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/19 | 
AWT IMAGE دبیر علمی همایش 
Portrait دکتر حسن افراخته
استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و نامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: hafrakhteh [at] yahoo.com
AWT IMAGE دبیر تخصصی همایش 
Portrait دکتر مصطفی طالشی
دانشیار دانشگاه پیام نور واحد تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و نامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: taleshi_mo [at] yahoo.com

AWT IMAGE اعضای کمیته علمی 
Portrait دکتر حسن افراخته
استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و نامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: hafrakhteh [at] yahoo.com
Portrait دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکیeftekhaa@modares.ac.ir
Portrait دکتر فرامرز بریمانی
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: f.barimani[at]umz.ac.ir
Portrait دکتر محمدحسن پاپلی یزدی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا
پست الکترونیکی: papoli.mh@gmail .com
Portrait دکتر محمود جمعه پور
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: mahjom43 [at] gmail.com
Portrait دکتر جعفر جوان
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی:  jjavan@um.ac.ir
Portrait دکتر محمدامین خراسانی
استادیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: khorasani_ma [at] ut.ac.ir
Portrait دکتر محمدرضا رضوانی
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: rrezvani [at] ut.ac.ir
Portrait دکتر عباس سعیدی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: asaidi[at]cc.sbu.ac.ir
Portrait دکتر اسماعیل شهبازی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ترویج و توسعه روستایی
پست الکترونیکی: 
Portrait دکتر مصطفی طالشی
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی:  taleshi_mo [at] yahoo.com
Portrait دکتر علی اکبر عنابستانی
استاد دنشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: anabestani [at] yahoo.com
Portrait دکتر مجتبی قدیری معصوم
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: mghadiri[at]ut.ac.ir
Portrait دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: shmotiee [at] ut.ac.ir
Portrait دکتر نصرالله مولایی هشجین
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: nmolaeih [at] iaurasht.ac.ir
Portrait دکتر مجید یاسوری
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: um.ac.ir@  Yasoori
نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران:
http://ncrsd.khu.ac.ir/find.php?item=1.58.16.fa
برگشت به اصل مطلب