دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران- سازمان اصلی
اعضای شورای راهبری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/21 | 

اعضای شورای راهبری دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در ایران
 
ردیف نام ونام خانوادگی سازمان
1 دکتر حسن افراخته استاد دانشگاه خوارزمی و ریئس هیئت مدیره انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
2 دکتر عباس سعیدی استاد دانشگاه شهید بهشتی
3 دکتر احمد حاج علیزاده معاون امور توانمندسازی و خدمات اجتماعی بنیاد علوی
4 دکتر بهلول علیجانی استاد دانشگاه خوارزمی
5 دکتر محمود جمعه پور استاد دانشگاه علامه طباطبایی  و نایب رییس انجمن
6 دکتر محمدرضا رضوانی استاد دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره انجمن
7 دکتر نصرالله مولایی هشجین استاد دانشگاه و عضوهیئت مدیره انجمن
8 دکتر علی اکبر عنابستانی استاد دانشگاه و عضوهیئت مدیره انجمن
9 دکتر مصطفی طالشی دانشیار دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن
10 دکتر محمدامین خراسانی استادیار دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن
11 مهندس مجید روستا عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران
12 دکتر حبیب خراسانی عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران
13 دکتر حبیب جباری معاون امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
14 دکتر حامد قادرمرزی مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
15 دکتر نورالله زاده مدیر عامل صندوق کارافرینی امید
16 دکتر سعید جندقیان معاون دهیاری های سازمان شهرداریها و دهیاری های وزارت کشور


نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران:
http://ncrsd.khu.ac.ir/find.php?item=1.57.18.fa
برگشت به اصل مطلب