دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران- اهداف
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/8 | 
اهداف برگزاری همایش:
  • نگرش علمی به طرح های اقتصادی و اشتغال زایی روستایی برنامه ششم توسعه کشور.
  • نگرش علمی به مسایل روستاهای پیرامون شهرها و نظام بازآفرینی روستایی
  •  تبادل دیدگاههای نخبگان و پژوهشگران  و مدیران دستگاه‌های اجرایی درباره توسعه پایدار روستایی کشور؛
  •  نقد و آسیب شناسی برنامه های توسعه پایدار روستایی در ایران؛
  •  تحلیل فرایند تولید، اشتغال و افزایش بهره وری در مناطق روستایی؛
  •  آسیب شناسی روند حاشیه نشینی در روستاهای پیراشهری و الحاق روستاها به شهر؛
  •  تحلیل ارزش های روستایی، نظام اسکان و بازآفرینی روستایی.
نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران:
http://ncrsd.khu.ac.ir/find.php?item=1.51.12.fa
برگشت به اصل مطلب