دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران- مقدمه
مقدمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/8 | 

در اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در سال 1393 (در دانشگاه تهران)، با عنوان چشم انداز توسعه پایدار روستایی در تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه آن مورد استفاده تدوین کنندگان برنامه ششم توسعه کشور قرار گرفت. این همایش بستر حضور انجمن ر‌ا  در شورای توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد جهت تدوین برنامه ششم توسعه فراهم آورد.
در برنامه ششم توسعه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی مورد توجه قرار گرفت و مقرر گردید سالانه برای 5000 روستای کشور(مجموع 25000 روستا در طول برنامه) برنامه اشتغال زایی روستایی تهیه شده و سپس به اجرا گذاشته شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت کار، صندوق کارافرینی امید، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و برخی سازمان های دیگر متولی اجرای این برنامه شده و فرمانداری ها و بخش داری های سراسر کشور موظف به پیگیری این مستله گرده داند. اکنون ماده 27 برنامه ششم توسعه، دولت را موظف به اجرای طرح های اشتغال زایی در روستاها کرده است ، در این همایش از یک سو کم و کیف اشتغال زایی،  توان های،  تنگناها و راهبردهای علمی اجرایی اشتغال زایی مورد بحث و بررسی اندیشمندان و متخصصان قرار می گیرد.

 بر اساس بررسیهای مستند و رسمی، و علیرغم اجرای برنامه های متعدد و گوناگون کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی، تثبیت و ماندگاری جمعیت در سکونتگاههای روستایی بویژه در دهه های اخیر صورت نگرفته و مهاجرت های روستایی_ شهری همچنان ادامه یافته است. نتیجه مهاجرت های دهه های اخیر حاشیه نشینی است که در کشور طی چند دهه اخیر به طور بی سابقه ای رشد یافته است. این امر مسایل اجتماعی، اقتصادی مانند فقر روستایی، خشکسالی، بیکاری، دگرگونی نظام اسکان و فعالیت در روستاهای کشور موثر بوده و موجب شد تا امروزه نزدیک به بیست میلیون نفر به طور عام در نواحی حاشیه ای شهر ها ساکن شده یا با اسکان نامناسب روبرو باشند. در پیرامون شهرهای بزرگ و کلان شهرها این پدیده روند و شدت بیشتری دارد و مستنداتی وجود دارد که نشان می دهد طی دو دهه اخیر جمعیت حاشیه نشینی  در روستاهای پیرامون کلان شهرها بیش از شش برابر شده و یا نزدیک به 4000 روستای کشور در حریم شهرها قرار گرفته و د رحال رشد شتابان جمعیتی و احتمالا الحاق به شهر هستند. این رویداد در حالی در روستاهای کشور صورت می گیرد که بنا بر سابقه سکونت گزینی و پیشینه، هویت و فرهنگ و نظام فعالیت و تولید، روستاهای ایران دارای ارزش ها از ابعاد گوناگون هستند. ارزش های اکولوژیکی، ارزش های اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و نظائر آن از جمله ارزش های روستایی قابل ذکر کشور است که بعضا در طرح های روستایی و مطالعات مربوط به عنوان بافت باارزش روستایی شناخته می شوند. در این همایش ضمن توجه به مسایل حاشیه نشینی در روستاهای پیرامون شهرها، نظام اشتغال در روستاهای پیرامون شهرها، ادغام یا احاق روستاها به شهر، جنبه های حقوقی و قضایی روستاهای حاشیه شهرها، ارزش های روستایی و لزوم پیش گیری از مهاجرت های روستایی شهری از مبدا مورد نظر و تاکید علمی قرار می گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران:
http://ncrsd.khu.ac.ir/find.php?item=1.50.11.fa
برگشت به اصل مطلب